Delo z nadarjenimi učenci

Tudi v letošnjem šolskem letu nadaljujemo z uresničevanjem Koncepta odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli, k čimer nas zavezuje tudi 12. člen Zakona o osnovni šoli, kjer je zapisano naj se izobraževanje posebej nadarjenih učencev izvaja tako, da jim šola prilagodi metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči.

Nadarjeni učenci so tisti, ki v času šolanja pokažejo visoke dosežke ali potenciale na enem ali na več področjih:

 • UČNEM
 • VODITELJSKEM
 • TELESNO – GIBALNEM
 • TEHNIČNEM
 • GLASBENEM
 • LIKOVNEM
 • LITERARNEM
 • DRAMSKEM
 • FILMSKEM

Te lastnosti so lahko zelo različne po prisotnosti in intenzivnosti pri posameznih nadarjenih učencih.

Odkrivanje nadarjenih učencev poteka kot proces v treh stopnjah:

1. STOPNJA: EVIDENTIRANJE UČENCEV, KI BI BILI LAHKO NADARJENI

Evidentiranje učencev poteka brez testiranj ali uporabe posebnih ocenjevalnih lestvic. Evidentiranje se izvaja v 3. razredu devetletke in po potrebi tudi v višjih razredih. Učitelji predlagajo učence, ki kažejo določene značilnosti nadarjenih.

Predlagani kriteriji so:

 • učni uspeh

Učenec mora doseči v vseh razredih višje oz. celo najvišje standarde, da je lahko evidentiran kot nadarjen.

 • dosežki

Izjemni dosežki pri likovni, glasbeni, tehnični, športni vzgoji in drugih dejavnostih.

 • učiteljevo mnenje

Mnenje si je učitelj oblikoval med vzgojno izobraževalnem procesom.

 • tekmovanja

Udeležba in dobri rezultati na regijski in državnih tekmovanjih.

 • hobiji

Trajnejše aktivnosti, za katere ima učenec močan interes in v katerih dosega nadpovprečne rezultate.

Na ta način izberemo širšo skupino otrok, ki bi bili lahko nadarjeni.

Sledi seznanitev staršev in pridobitev njihovega pisnega soglasja za proces identifikacije.

2. STOPNJA: IDENTIFIKACIJA NADARJENIH UČENCEV

V soglasju s starši in učencem se izvede testiranje za ugotavljanje intelektualne sposobnosti in ustvarjalnosti, ki jo izvede psiholog iz Posvetovalnice za učence in starše. Pomembna so tudi učiteljeve ocene nadarjenosti, ki se oblikujejo s posebno ocenjevalno lestvico. Proces identifikacije poteka v 4. ali v katerem koli kasnejšem razredu, če se pojavi potreba po identificiranju učenca.

3. STOPNJA: SEZNANITEV IN SOGLASJE STARŠEV

Ko je učenec prepoznan kot nadarjen, se o tem seznani starše in otroka. Učiteljski zbor za vsakega nadarjenega učenca pripravi individualiziran program, v katerem so opredeljena otrokova močna področja, prav tako pa tudi vsebine in cilji s katerimi bo svojo nadarjenost še poglabljal. Pri oblikovanju individualiziranega programa sodelujejo tudi starši s svojimi predlogi.

Tekmovanja preko katerih učenci tudi lahko razvijajo in nadgrajujejo svojo nadarjenost:

TEKMOVANJA V ZNANJU

področje razred koordinator / mentor
Računanje je igra 2. – 5. Zdenka Mrak
Cici – vesela šola 1. – 4. Zdenka Mrak
Matemček 1. – 9. Kristina Burger
Matematika (Vegovo, Kenguru) 1. – 9. Zdenka Škrbec
Fizika (Stefanovo) 8., 9. Zdenka Škrbec
Geografija 7. – 9. Davor Kroflin
Zgodovina 8. – 9. Jasna Ilić
Tekmovanje o sladkorni bolezni 7.,8., 9. Darja Fink
Kemija (Preglovo) 8., 9. Sabina Hočevar
Slovenščina (Cankarjevo, Mehurčki) 1. – 9.

Darja Šinkovec (2. in 3. triada)

Vanja Vrtačič (1. triada) in

učiteljice slovenščine

Angleščina 7. – 9. Vesna Podlesnik, Jasna Ilić
Nemščina 9. Darja Šinkovec
Logika 3. – 9. Barbara Gajski
Astronomija 8., 9. Zdenka Škrbec
Razvedrilna matematika 1. – 9. Zdenka Škrbec
Logična pošast 1.- 9. Barbara Jordan
Bober 3. – 9. Uroš Jazbec
Rdeči križ – prva pomoč 7. – 9. Marica Janc
Območna revija OPZ 3. – 5. Lučka Pavlin
Vesela šola 4. – 9. Darja Fink
Kresnička 1.- 7. Mateja Kastelic
Športna tekmovanja 1.- 9. Uroš Jazbec, Urška Murn

Dostopnost