Šolska svetovalna služba

Svetovalna delavka na OŠ Brusnice je Andreja Klemenc.

tel.: 07/33-46-823

e-mail: andreja.klemenc@os-brusnice.si

Delo šolske svetovalne delavke je interdisciplinarno. Namenjeno je izboljšanju in poglabljanju vzgojno-izobraževalnega dela ter skrbi za celovitejši razvoj otrok in odraščanja mladine.

Šolska svetovalna delavka je pri svojem svetovalnem delu usmerjena predvsem preventivno.

Svetuje učencem, učiteljem in staršem; sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja šole in opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela ter opravlja poklicno svetovanje.

Svetovalna delavka (pedagoginja) in njena področja dela:

VPIS OTROK V ŠOLO

Področja aktivnosti so naslednja:

 • vpis šolskih novincev v skladu z Zakonom o OŠ ter navodili in priporočili;
 • svetovanje staršem bodočih prvošolcev na roditeljskih sestankih v VVO;
 • organizacija vsaj dveh srečanj učiteljic 1. razreda in vzgojiteljic, reševanje strokovnih dilem in navajanje na timsko delo v devetletni osnovni šoli;
 • priprava gradiva o šolskih novincih;
 • organizacija oddelkov 1. razreda in sodelovanje pri njeni izvedbi, pomoč učiteljicam pri začetnih stikih z učenci 1. razreda in njihovimi starši (vabila,  priprava učilnice, priprava prvega šolskega dne);
 • priprava in izpeljava 1. roditeljskega sestanka za vse starše prvošolcev pred začetkom šolskega leta;
 • pomoč učencem in staršem pri vključevanju v šolsko življenje.

SVETOVALNO DELO Z UČENCI

Področja aktivnosti so naslednja:

 • skrb za humanizacijo odnosov,  šolsko kulturo, vzgojo, klimo;
 • učne navade v 5. razredu in 6. razredu;
 • pomoč učencem s specifičnimi učnimi težavami;
 • svetovanje učencem na relaciji učitelj – učenec v iskanju ustreznih metod in oblik dela znotraj razreda in spoznavanje osebnostnih značilnosti ter iskanje skupnih poti za reševanje problemov;
 • vodenje skupinskih razgovorov z učenci razrednih kolektivov o izboljšanju učnega uspeha, o oblikovanju razrednega kolektiva in izboljšanju razredne klime;
 • neposredna pomoč pri učnih težavah  posameznikom in skupinam učencev;
 • priprava in vpeljevanje preventivnih programov za preprečevanje odvisnosti.

SVETOVALNO DELO S STARŠI IN UČITELJI

Področja aktivnosti zajemajo:

 • individualno svetovanje staršem otrok, ki imajo učne, vedenjske ali druge težave;
 • organizacija roditeljskih sestankov s strokovno tematiko in izvedba posameznih tem;
 • oblikovanje raznih navodil, obvestil, vabil, anket, vprašalnikov v zvezi s sodelovanjem staršev in šole;
 • analiza pojavov znotraj kolektiva, v sodelovanju z razrednikom, akcijsko načrtovanje korakov za spreminjanje obstoječega stanja;
 • priprava in organizacija roditeljskega sestanka staršev, ki imajo otroke v podaljšanem bivanju.

SVETOVALNO DELO Z VODSTVOM IN PEDAGOŠKIMI DELAVCI ŠOLE

Področja aktivnosti zajemajo:

 • sodelovanje pri načrtovanju, realizaciji in analizi ter evalvaciji vzgojno-izobraževalnega dela na šoli;
 • sodelovanje pri strokovnih posvetih o posameznih sestavinah učiteljevega dela in življenja šole;
 • sodelovanje na pedagoških in redovalnih konferencah;
 • sodelovanje na strokovnih aktivih in timskih sestankih;
 • svetovanje in pomoč učiteljem pri delu z učenci s posebnimi potrebami; evidentiranje otrok z negativnimi ocenami v drugem ocenjevalnem obdobju in organizacija timskega pristopa pri razreševanju VIZ situacije;
 • svetovanje učiteljem o delu učencev z vidika pridobivanja učnih navad, metod in tehnik učenja;
 • pomoč učiteljem pri različnih pedagoških nalogah;
 • sodelovanje z učitelji pri pripravi individualiziranih in individualnih programov za OPP.

RAZVOJNO PROUČEVALNO DELO

Področja aktivnosti so predvsem:

 • priprava letnega delovnega načrta za podaljšano bivanje in skrb za realizacijo;
 • priprava urnika dejavnosti v PB;
 • analiza stanja v oddelkih PB z vidika strukture vključenih;
 • sodelovanje in aktivno vključevanje v devetletno osnovno šolo;
 • sodelovanje v programih za zmanjševanje nasilja med vrstniki ter nasilja nasploh in izboljšanje discipline;
 • sodelovanje s specialnimi institucijami (ZRSŠ, Posvetovalnica za učence in starše, svetovalni centri, Razvojna ambulanta Novo mesto, društva za delo z učenci s posebnimi potrebami, Pedagoški  inštitut v Ljubljani …);
 • sodelovanje v različnih raziskovalnih in projektnih nalogah ter inovacijskih projektih.

POKLICNA ORIENTACIJA

Področja aktivnosti so:

 • ure poklicnega svetovanja;
 • skupinsko in individualno delo z učenci 8. in 9. razreda ter posamezniki, ki zaključujejo šolanje v nižjih razredih OŠ;
 • izvajanje razširjenega programa poklicne orientacije v 9-letni OŠ (sodelovanje pri organizaciji in izvedbi tehniških in naravoslovnih dni z vključevanjem vsebin s področja poklicne orientacije);
 • izvajanje aktivnosti z zavodom za zaposlovanje, srednjimi šolami, CIP-som, podjetniškim centrom in drugimi organizacijami;
 • individualno svetovanje, pogovori s starši in učenci pred vpisom v srednjo šolo;
 • izvedba vpisa v srednje šole, svetovanje v obdobju preusmerjanja in omejitev vpisa;
 • vnašanje podatkov o učnem uspehu učencev 9. razreda v program LOGI (januar in junij);
 • sodelovanje pri roditeljskih sestankih za starše 8. in 9. razreda;
 • vodenje postopkov v zvezi s predlogi za dodelitev Zoisove štipendije (sodelovanje pri evidentiranju kandidatov, zbiranje dokumentacije in oblikovanje predlogov).

SOCIALNA PROBLEMATIKA NA ŠOLI

Področja aktivnosti so:

 • oblikovanje seznama učencev, ki imajo subvencionirano malico;
 • oblikovanje seznama učencev, katerim stroške za kosilo regresira MO Novo mesto;
 • oblikovanje seznama učencev, katerih starši ne zmorejo plačila stroškov zimske, poletne šole v naravi, taborjenja, izletov, ekskurzij, predstav …;
 • oblikovanje seznama učencev, ki imajo subvencionirane učbenike in delovne zvezke (sodelovanje s knjižničarko);
 • sodelovanje pri reševanju problemov, ki izhajajo iz socialne problematike v družini učenca (rejništvo, dolgotrajne bolezni, ločitev ali smrt staršev, zasvojenost …).

DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI

Področja aktivnosti zajemajo:

 • spremljanje vzgojno-izobraževalnega dela gibalno oviranega učenca in njegove asistentke, sodelovanje z razredničarko, starši in strokovnjaki razvojne ambulante, priprava individualiziranega programa;
 • spremljanje vzgojno-izobraževalnega dela dolgotrajno bolnih učencev, sodelovanje z razredničarko, starši in predstavniki bolnišnične šole in pediatrične klinike, priprava individualiziranih programov;
 • spremljanje šolanja tujcev (postopki všolanja ali prešolanja).

NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA PO DRUGEM IN TRETJEM OBDOBJU ( v 6. in 9. razredu)

ODKRIVANJE IN DELO Z NADARJENIMI UČENCI

Z vstopom v program devetletne osnovne šole se je povečala tudi skrb za  odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci.

Nekatere aktivnosti v zvezi z nadarjenimi potekajo na naši šoli že vrsto let, odslej pa bo to delo še bolj sistematično in široko zastavljeno. Vključevalo bo: evidentiranje, identifikacijo, seznanitev in mnenje staršev ter delo z nadarjenimi učenci. Izobraževanje se izvaja v skladu z  Zakonom o osnovni šoli, 12. člen. Sodelujejo vsi pedagoški delavci in svetovalna služba.

DRUGO DELO

Področja dela zajemajo še:

 • govorilne ure, pedagoške in redovalne konference, roditeljske sestanke, timske sestanke;
 • izobraževanje, študijska skupina šolskih svetovalnih delavcev, seminarji;
 • sodelovanje v šolskih in republiških projektih;
 • sodelovanje pri pedagoškem vodenju šole;
 • pripravljanje in vodenje posamezne pedagoške konference;
 • svetovanje in pomoč pri uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno delo;
 • v sodelovanju s strokovnimi delavci izdela Letni delovni načrt šole;
 • pripravljanje publikacije šole;
 • sodelovanje pri kadrovanju;
 • pregledovanje šolske dokumentacije;
 • sestava poročil;
 • pomoč delavcem pri sestavljanju letnega načrta dela;
 • pomoč pri administrativnem delu v zvezi z dopisi, okrožnicami, statističnimi poročili;
 • usmerjanje organizacij na šoli;
 • vodenje roditeljskih sestankov o nadarjenih učencih;
 • priprava predstavitve nivojskega pouka in izbirnih predmetov za učence in starše;
 • izpeljava  in organizacija ter usmerjanje dela pri nivojskem pouku;
 • izpeljava postopka vključevanja učencev v izbirne predmete in organizacija dela.
Dostopnost