Šolski sklad

Šolski sklad OŠ Brusnice in OŠ Brusnice – Vrtec Brusnice je bil dne, 28. 9. 2006,   ustanovljen v skladu s 135. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter na podlagi sklepa Sveta šole.

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki šole. Svet staršev imenuje upravni odbor. Mandat članov traja štiri leta.

Trenutni člani upravnega odbora:

Predstavniki šole:

 • Andreja Klemenc
 • Andreja Kranjc
 • Maja Bojanec
 • Zdenka Kranjc

 Predstavniki staršev:

 • Aljoša Belšak
 • Janja Gazvoda
 • Suzana Zavodnik

Predsednica je Andreja Klemenc, namestnik pa Aljoša Belšak.

PRISPEVKI V ŠOLSKI SKLAD

Prostovoljni prispevki bodo omogočili nemoteno delo sklada in uresničevanje spodaj navedenih namenov:

 • pomoč za udeležbo učencev oz. otrok iz socialno manj vzpodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa (pomoč učencem, ki izhajajo iz družin z materialno stisko, pri zagotavljanju udeležbe v okviru razširjenega dela programa osnovne šole, ki je plačljiva – dnevi dejavnosti, vrtec/šola v naravi, prireditve, šolske potrebščine ipd.)
 • financiranje nakupa nadstandardne opreme za šolo (dodatna učila in učni pripomočki, ipd)
 • zagotavljanje sredstev za zvišanje standarda pouka/kurikula (stroški tekmovanj, projektnega dela, natečajev, dodatnih dejavnosti, ipd);
 • zagotavljanje sredstev za nadstandardni program (ekskurzije, plesni tečaji, valeta, šola/ vrtec v naravi (ki ni subvencionirana s strani ministrstva), projektno delo, dodatne dejavnosti,…);
 • za kritje materiala za interesne dejavnosti;
 • za kritje interesne dejavnosti: angleščina v vrtcu pri šoli za predšolske otroke;
 • itd.

Sklad pridobiva sredstva iz:

 • prispevkov staršev
 • donacij fizičnih
 • pravnih oseb
 • bazarjev organiziranih pod okriljem organizacije
 • zapuščin
 • iz drugih virov

V šolski sklad je mogoče prispevati ali donirati  s plačilom v  blagajno šole v tajništvu, sepa bremenitve (trajnikom) ali preko UPN (univerzalnega plačilnega naloga) oz. s pomočjo elektronskega bančništva. V kolikor bi se odločili za morebitni prispevek ali donacijo, višino prispevka vpišite sami, so v nadaljevanju na voljo vse potrebne informacije:

PREJEMNIK: OŠ Brusnice, Velike Brusnice 101, 8321 Brusnice
IBAN prejemnika: SI56 0110 0600 8343 672
BIC prejemnika: BSLJSI2X
SKLIC: SI00 29100
KODA NAMENA: OTHR
NAMEN PLAČILA: vplačilo v  sklad OŠ Brusnice

V šolski sklad lahko namenite tudi del dohodnine.

Obrazec je dostopen na spodnji povezavi:

Za vsak prispevek se vnaprej lepo zahvaljujemo!

PRIDOBITEV SREDSTEV IZ NASLOVA ŠOLSKEGA SKLADA za otroke iz socialno manj vzpodbudnih okolij

 • Vloga za dodelitev sredstev iz sklada je dostopna na spletni strani, pri šolski svetovalni službi ter v tajništvu šole.
 • Vlogo lahko oddate osebno šolski svetovalni službi ali v tajništvu šole oziroma jo pošljite po pošti na naslov Osnovne šole Brusnice, s pripisom: “za sklad”, kadarkoli v šolskem letu.
 • Zahtevane priloge starši oz. skrbniki prinesejo na vpogled.

Za namen pridobitve sredstev iz šolskega sklada vlagatelj lahko izpolni vlogo, ki je dostopna na povezavi:

Dostopnost