Šolski sklad

Šola ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno. Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki šole. Svet staršev imenuje upravni odbor. Predstavnike šole predlaga svet šole. (135. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja)

Svet šole je 28. 9. 2006  sprejel Sklep o ustanovitvi šolskega sklada OŠ Brusnice in OŠ Brusnice – Vrtec Brusnice. Upravni odbor sklada sestavljajo: Urška Korasa, Radijana Gole, Primož Markelj, Zdenka Mrak, Marica Janc,  Zdenka Kranjc in Andreja Kranjc. Predsednica je Marica Janc,  namestnica pa Zdenka Mrak. Mandat članov upravnega odbora je dve leti.

 

 

Dostopnost