Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javni šoli oblikuje svet staršev.

Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih. Vsak oddelek izvoli enega delegata. Svet staršev se vsako leto nadomesti z  delegati staršev iz oddelka prvega razreda, mandat pa preneha vsako leto delegatom staršev devetega razreda.

Svet staršev se sestaja najmanj dvakrat letno, ko ravnatelj posreduje rezultat dela šole in zavzema stališče in smernice do vprašanj, ki bodo obravnavana na Svetu šole.

Svet staršev se sestane na zahtevo staršev kateregakoli roditeljskega sestanka, če je izraženo stališče, da je potrebno predlagati določene ukrepe strokovnim organom ali Svetu šole.

Sestava

Predstavniki sveta staršev za šolsko leto 2020/21 so:

Mateja Malnar Tome (predstavnica 1. razreda), Mateja Rajer (predstavnik 2. razreda), Sandra Šeničar (predstavnica 3. razreda), Janja Gazvoda (predstavnica 4.a razreda), Sonja Medle (predstavnica 4.b razreda), Darja Mali (predstavnica 5.a razreda), Suzana Zavodnik (predstavnik 5.b razreda), Danilo Malnar (predstavnica 6. razreda), Špela Vrščaj (predstavnica 7. razreda), Urška Korasa (predstavnica 8. razreda), Andreja Golob (predstavnik 9. razreda) ter predstavniki vrtca:  Danijel Miketič (predstavnik skupine Račke), Simona Golob (predstavnica skupine Muce),  Rok Jančar (predstavnica skupine Zajci), Maja Medle (predstavnica skupine Čebelice), Maja Župan (predstavnik skupine Pikapolonice).

Pristojnosti

Daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih programih in jih tudi sam predlaga, sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter daje mnenje o Letnem delovnem načrtu,  daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev, voli predstavnike v Svet šole, lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje, v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oz. oblikuje delovne skupine (66. čl. ZOFVI, Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09).

Dostopnost